top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Správce:

 

WELL 1 s.r.o., IČ 03986942, se sídlem Havlíčkův Brod, Trocnovská 1633 PSČ 58001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35059, a je součástí sítě realitních kanceláří RE/MAX v České republice. Kontaktní údaje: well2@remax-czech.cz (“Realitní kancelář RE/MAX”)​

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Odesláním formuláře z tohoto webu uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby společnost WELL 1 s.r.o., podnikající pod obchodní značkou RE/MAX Well, zpracovávala a archivovala mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji společnosti WELL 1 s.r.o., IČ 03986942, se sídlem Havlíčkův Brod, Trocnovská 1633 PSČ 58001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35059, zaměstnancům této společnosti, fyzickým osobám podnikatelům, kteří podnikají pod obchodní značkou RE/MAX či doporučeným dodavatelům společnosti WELL 1 s.r.o., se kterými společnost WELL 1 s.r.o. spolupracuje za účelem splnění vašich požadavků. 

 
Účely zpracování:

 

Ad 1)

Realitní kancelář RE/MAX zpracovává Vaše osobní údaje, které získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím účelům:
 

 • Povinná identifikace a kontrola Zájemce podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku).
   

 • Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Realitní kanceláří RE/MAX a Vámi (identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti), včetně zveřejnění informací o nemovitostech na webových stránkách Realitní kanceláře RE/MAX.

 

Ad 2)

Vzhledem k tomu, že Realitní kanceláře RE/MAX je součástí světové sítě realitních kanceláří RE/MAX, budou Vaše osobní údaje předávány a zpracovány také KS, a to k následujícím účelům:

 • Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, uskutečněné transakce – data o nemovitostech – makléř, výše provize, hodnota nemovitosti/ výše nájmu) budou zařazeny do systému RAMS, který slouží k evidenci všech osob využívajících značku RE/MAX.
   

 • Ze systému RAMS jsou za účelem ochrany obchodní značky RE/MAX pořizovány reporty pro společnosti PMSC REAL ESTATE FRANCHISING, INC. (se sídlem Poststrasse 15, Postfach 358, CH-6301, Zug, Švýcarsko), která je masterfranšízantem pro Evropu („RE/MAX Europe“). Tyto reporty obsahují údaje o uskutečněných transakcích, včetně výše provize a hodnoty obchodního případu.
   

 • Vaše osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, skeny smluv, data o nemovitostech – uzavřené i neuzavřené obchody) budou dále zpracovávány v systému MAXIS, který slouží k evidenci a kontrole činností realitních kanceláří, včetně makléřů, a k vytvoření inzerce (profilu Vaší nemovitosti) na webových stránkách KS
   

 • Vaše osobní údaje odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře jsou uložené v CRM systému Wix, který je provozovaný společností Wix.com Ltd.

 
Právní základ:

 

Ad 1)

Realitní kancelář RE/MAX je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

 

Ad 2)

KS je také oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť veškerá zpracování provádí z důvodů oprávněného zájmu KS a vlastníka značky RE/MAX. Mezi tyto oprávněné zájmy patří:
 

 • Ochrana značky RE/MAX a evidence a kontrola všech osob, které tuto značku využívají.

 

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

 
Zpracovatelé:

 

Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s Realitní kanceláří RE/MAX zpracovávat makléř, který bude také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi makléřem a Realitní kanceláří RE/MAX bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na Realitní kancelář RE/MAX, která Vám následně přidělí nového makléře.

Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do systémů RAMS a MAXIS je pověřena Realitní kancelář RE/MAX a její makléři.

Systém RAMS i MAXIS je spravován externí IT společností IMAO s.r.o. a Dalten s.r.o.

 
Příjemci:

 

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly Zájemce mohou být předávány příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad).

Základní údaje o Vašich transakcích budou předávány RE/MAX Europe.

 
Předávání osobních údajů do třetí země:

 

Švýcarsko (RE/MAX Europe ) – existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů – je umožněn volný tok osobních údajů

 
Doba uchování:

 

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s Realitní kanceláří RE/MAX.

Po ukončení spolupráce si Realitní kancelář RE/MAX ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.

KS bude uchovávat základní profil Zájemce v systému RAMS pro evidenční účely a účely případné budoucí spolupráce po dobu nejvýše 10 let.

Údaje v systému MAXIS budou KS uchovávány po dobu 6 měsíců v případě neuskutečněného obchodu prostřednictvím Realitní kanceláře RE/MAX nebo po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím Realitní kanceláře RE/MAX.

 
Práva subjektu údajů:

 

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ REALITNÍ Kanceláře RE/MAX a KS MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud REALITNÍ Kancelář RE/mAX nebo KS neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

bottom of page